Sri Lanka

Sigiriya; Negombo;

Sigiriya

Sigiriya, Sri Lanka (Sigiriya Temple)
Sigiriya, Sri Lanka (Sigiriya Tempel)
Sigiriya, Sri Lanka (Sigiriya Temple)
Sigiriya, Sri Lanka (Sigiriya Tempel)
Sigiriya, Sri Lanka (Sigiriya Temple)
Sigiriya, Sri Lanka (Sigiriya Tempel)
Sigiriya, Sri Lanka (Sigiriya Temple)
Sigiriya, Sri Lanka (Sigiriya Tempel)
Sigiriya, Sri Lanka (Sigiriya Temple)
Sigiriya, Sri Lanka (Sigiriya Tempel)
Sigiriya, Sri Lanka (Sigiriya Temple)
Sigiriya, Sri Lanka (Sigiriya Tempel)
Sigiriya, Sri Lanka (Sigiriya Temple)
Sigiriya, Sri Lanka (Sigiriya Tempel)
Sigiriya, Sri Lanka (Sigiriya Temple)
Sigiriya, Sri Lanka (Sigiriya Tempel)
Sigiriya, Sri Lanka (Sigiriya Temple)
Sigiriya, Sri Lanka (Sigiriya Tempel)
Sigiriya, Sri Lanka (Sigiriya Temple)
Sigiriya, Sri Lanka (Sigiriya Tempel)

Negombo

Negombo, Sri Lanka (Negombo Center)
Negombo, Sri Lanka (Negombo Zentrum)
Negombo, Sri Lanka (Negombo Center)
Negombo, Sri Lanka (Negombo Zentrum)
Negombo, Sri Lanka (Negombo Center)
Negombo, Sri Lanka (Negombo Zentrum)
Negombo, Sri Lanka (Negombo Center)
Negombo, Sri Lanka (Negombo Zentrum)